Voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt door kabinet.

Bedrijven die gedurende drie maanden een omzetdaling van ten minste 20 procent hebben – dan wel verwachten – kunnen vanaf 1 maart voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom ontvangen (naar rato van de omzetdaling).

Bij ondernemingen die deel uitmaken van een concern, moet de (verwachte) omzetdaling op concernniveau beoordeeld worden.

De voorwaarden die worden gesteld aan de NOW zijn onder andere dat bedrijven het reguliere salaris van hun personeel blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moeten bedrijven bij de aanvraag een omzetprognose meesturen. Voor deze omzetprognose moeten werkgevers de totale omzet van 2019 delen door vier (gemiddelde kwartaalomzet 2019) en dit vergelijken met de omzet van de maanden maart, april en mei in 2020. Omdat het mogelijk is dat de omzetdaling pas later zichtbaar wordt, kunnen werkgevers er ook voor kiezen om de driemaandse prognose te nemen per april of mei.

Het UWV gebruikt voor de vaststelling van de hoogte van de compensatie de gegevens uit de aangifte loonbelasting. Het is daarom van belang om tijdig uw loonaangifte in te dienen. Bovenop de loonsom (SV-loon) komt voor alle bedrijven een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten (opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Aan het loon dat door het UWV in aanmerking wordt genomen zit een maximum per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Er wordt geen onderscheid naar contractvorm gemaakt, zodat het salaris van flexwerkers ook in aanmerking komt voor compensatie.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag voor de NOW kunnen doen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als het UWV oordeelt dat aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt een voorschot van 80% van de vastgestelde compensatie uitgekeerd. Het voorschot wordt uitgekeerd in drie termijnen en bedrijven kunnen binnen twee tot vier weken het eerste voorschot verwachten. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de compensatie aan te vragen. Op basis van een (vereiste) accountantsverklaring zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen, waarin het overschot of tekort aan compensatie wordt verrekend.

Voor de overige maatregelen verwijzen wij graag naar onze eerdere update.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Michaël en Majid Ettafahi.