Update 19 maart: versoepeling aanvraag uitstel van betaling belasting, melden leidt direct tot stopzetten invordering.

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Hans Vijlbrief, heeft de Tweede Kamer een brief verstuurd waarin een verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling van belasting is aangekondigd. Dit uitstel is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De volgende tekst is uit de brief van de staatssecretaris afkomstig:

“Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.”

Indien u van deze regeling gebruik wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Het coronavirus COVID-19 beperkt momenteel het dagelijks leven van nagenoeg alle huishoudens in Nederland. Veel ondernemers gaan een onzekere tijd tegemoet vanwege teruglopende omzet en doorlopende betalingsverplichtingen.

Taxand wenst u heel veel succes, sterkte en gezondheid de komende periode. Wij hebben een gezondheids- en continuïteitsprocedure in werking gesteld, zodat wij onze cliënten zo optimaal mogelijk op afstand kunnen blijven bedienen. Uw vertrouwde partner blijft dus voor u beschikbaar wanneer u vragen heeft, of overleg wilt voeren over lopende zaken of de situatie rondom het coronavirus.

Het kabinet heeft voorzien in een pakket aan steunmaatregelen om de financiële gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten en hen de benodigde bestedingsruimte te geven.

Daarnaast is er een aantal mogelijkheden die ondernemers zelf kunnen overwegen om hun liquiditeit te vergroten. Denk hierbij aan het verlagen van voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

In algemene zin zijn de fiscale mogelijkheden waar ondernemers zelf over na kunnen denken erop gericht om belastingteruggaven naar voren te halen en de huidige acute fiscale verplichtingen binnen de kaders van reeds bestaande wettelijke mogelijkheden te beperken of te verschuiven naar later in het jaar, wanneer de liquiditeit van de onderneming is verbeterd.

Hierna gaan wij nader in op de getroffen steunmaatregelen en op de wijze waarop ondernemers een beroep kunnen doen op deze maatregelen. Deze update wordt aangevuld met eventuele andere getroffen maatregelen. Als u dit op prijs stelt, dan informeren wij graag per e-mail over deze eventuele aanvullingen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar Ellen Schut (ellen.schut@taxand.nl) en zij zal zorgen dat u in de mailinglijst wordt opgenomen.

Maatregelen dinsdag 17 maart 2020

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen, en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven zoveel mogelijk op te vangen. Het pakket met maatregelen biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Het pakket maatregelen betreft het volgende:

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten;
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers;
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst);
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering;
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits;
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven;
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector;
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Dit geldt ook voor de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproep-contracten. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. In deze tijdelijke bijstandsregeling is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belastingschulden (Belastingdienst)

Ondernemers en zzp’ers die te maken krijgen met betalingsproblemen door het coronavirus nadat zij aangifte hebben gedaan, of reeds een aanslag hebben ontvangen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Dit is mogelijk voor  inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, worden achterwege gelaten. Bovendien is het niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Ook de invorderingsrente, die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Om goedkeuring te krijgen heeft u een verklaring van een deskundige derde nodig. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van bestaande betalingsproblemen:
 • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
 • De betalingsproblemen tijdelijk zijn en;
 • De onderneming levensvatbaar is (d.w.z. niet al met structurele financiële problemen kampte).

Wij ondersteunen u graag bij het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Te denken valt aan de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche, waarbij het inhalen van de gemiste inkomsten niet mogelijk is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Maatregelen donderdag 12 maart 2020

Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Het kabinet heeft aangekondigd dat de huidige regeling is verruimd en operationeel is geworden per 16 maart 2020. De schatting van het kabinet is dat per direct € 300 miljoen aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan MKB-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.

Het huidige borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De reguliere regeling omvat een borgstellingskrediet van 50% van het krediet dat de financier heeft verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet, waardoor de omvang van het borgstellingskrediet van de verruimde BMKB wordt verhoogd naar 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Verder zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskrediet en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 (fte) werknemers, een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker. Uw financier dient zich te wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”). Desgewenst ondersteunen wij u graag in dit traject en brengen wij u in contact met een expert op dit vlak.

Maatregelen voor zzp’ers

Zzp’ers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om een beroep te doen op de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf om zo beter financiering aan te trekken.

Overige maatregelen die u zelf kunt treffen

Verder zijn er een aantal maatregelen die u zelf kunt overwegen om de financiële impact van het coronavirus te beperken.

Verlaging voorlopige aanslag van belastingen

Indien u verwacht dat u in het huidige boekjaar een lagere winst zal maken als gevolg van het coronavirus en u nog een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting open heeft staan, dan kunt u ervoor kiezen uw voorlopige aanslag door de Belastingdienst te laten wijzigen.

Andere mogelijkheden en aandachtspunten

Tenslotte kunt u nagaan of de volgende mogelijkheden voor u relevant/wenselijk zijn:

 • Optimaliseren van de fiscale verliesverrekening;
 • Heroverwegen van de BTW-aangifteperiode (bijv. van maand naar kwartaal of juist andersom);
 • Factuurdata rond het einde van het BTW-aangiftetijdvak;
 • BTW terugvragen over nog onbetaalde facturen;
 • Vaststellen of beëindigen fiscale eenheid voor de BTW;
 • Voorkoming van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Tijdige melden betalingsonmacht belastingschulden (met name bij loonbelasting en btw);
 • Beperken van keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Waar kunnen ondernemers terecht?

 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
 • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel.
 • Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee over het toepassen van de getroffen maatregelen en reguliere wettelijke mogelijkheden om de financiële impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie of direct ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de toepassing van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in uw specifieke geval, of wilt u met ons in overleg treden over andere maatregelen die u zelf kunt treffen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar:

Wilt u liever telefonisch contact?  Belt u ons dan via telefoonnummer: +31 (0)20 43 56 400 en u wordt verbonden met de juiste fiscaal expert.

 

Gerelateerd specialisme