Private clients

Bij Taxand hebben wij jarenlange ervaring met de fiscale en financiële behoefte van familiebedrijven, topmensen uit het bedrijfsleven en vermogende particulieren.

Ons Private Clients Services-team heeft een unieke positie op de Nederlandse markt en bestaat uit topfiscalisten en estate planners. Zij houden zich samen bezig met fiscale advisering aan onder andere familiebedrijven, directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en verengingen/stichtingen. Daarnaast ondersteunt het team vermogende particulieren bij onder andere (her)structurering van de onderneming en overdracht naar de volgende generatie. De belangen van de onderneming en de wensen van de particulieren achter de onderneming staan hierbij centraal, gecombineerd met diepgaande kennis van de snel veranderende fiscale wet- en regelgeving.

De ondersteuning omvat onder andere:

Advisering en begeleiding van familiebedrijven en dga’s

Een (familie)onderneming krijgt vanaf de start met allerlei fiscale aspecten te maken. Met de ondersteuning van onze fiscalisten heeft u hier geen omkijken naar en kunt u zich zorgeloos met de uitoefening van uw onderneming bezighouden. U wordt in uw gehele fiscale reilen en zeilen bijgestaan door deskundigen die u wegwijs maken in het web van wet- en regelgeving. Ook wanneer u overweegt om bijvoorbeeld ondernemingsactiviteiten in het buitenland te starten of uit te breiden, kunt u op de deskundige begeleiding van ons Private Clients Services-team rekenen.

Ondersteuning bij een fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

U heeft een onderneming opgebouwd en uw wens is dat deze door één of meer van uw kinderen wordt voortgezet. Onze bedrijfsoverdracht specialisten adviseren en begeleiden u graag bij het fiscaal gunstig bewerkstelligen van deze overdracht. Hiertoe toetsen we de overdracht aan de toepassing van de fiscale faciliteiten. Waar dat nodig of wenselijk is, stemmen we de overdracht af met de Belastingdienst. Ook denken wij graag met u mee wanneer u nog betrokken wil blijven bij de onderneming en zeggenschap wil blijven houden.

Estate planning – bescherming van vermogen en overdracht naar de volgende generatie

Bij de overdracht van uw vermogen bij leven of overlijden speelt de fiscaliteit een belangrijke rol. Overdracht van vermogen kan complexe fiscale vraagstukken met zich meebrengen. Bovendien kan vermogensoverdracht tot belastingheffing bij uzelf of bij de begiftigden leiden. Ons Private Clients Services-team begeleidt u op deskundige wijze bij de planning van een optimale en fiscaal voordelige overdracht van uw opgebouwde vermogen. Of dit nu is naar uw partner, de volgende generatie of goede doelen.

Indien u dit wenst, kunt u hierbij gebruikmaken van beheers- en beschermingsstructuren, zoals een familiefonds. Hiermee zorgt u dat u de zeggenschap over het overgedragen vermogen (gedeeltelijk) behoudt. Bij het familiefonds komt de waardeaangroei van het belegde vermogen toe aan bijvoorbeeld uw kinderen en fungeert u als beheerder van het fonds. Verder kunnen onze specialisten u op basis van uw persoonlijke afwegingen en financiële doelstellingen begeleiden bij vraagstukken rondom huwelijksvoorwaarden en het opstellen van testamenten.

Ondersteuning bij de fiscale aspecten van echtscheiding

De afwikkeling van de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft naast persoonlijke ook (ingrijpende) fiscale gevolgen. Wij kunnen u begeleiden bij onder andere de gevolgen van de verdeling van een onderneming, de veranderde fiscale behandeling van de eigen woning, het alimentatievraagstuk en afwikkeling van een verrekenbeding.

(R)emigratie

Overweegt u om te emigreren of om naar Nederland terug te keren? Wij geven u graag inzicht in de fiscale gevolgen die (r)emigratie voor u met zich meebrengt. U wordt deskundig en op basis van een stappenplan begeleid bij de afhandeling van de (fiscale) formaliteiten in beide landen. Verder maken we een analyse van de invloed die dit heeft op uw huidige fiscale en financiële situatie en op uw plannen daarna. Een belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de gevolgen voor een onderneming en directeur-grootaandeelhouder.

Wij hebben ruime ervaring met migratievraagstukken in relatie met België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada.

Algemeen nut beogende instellingen – goede doelen

De fiscale wetgeving faciliteert schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Wanneer u overweegt om een dergelijke ANBI op te richten, bieden wij u fiscale ondersteuning en zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft voor de ANBI-kwalificatie. Daarnaast geven we advies over een optimale structurering van vermogensoverdrachten naar bijvoorbeeld bestaande goede doelen.

Belastingplicht verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Daarnaast kan sprake zijn van verplichtingen voor de loonheffingen en belastingplicht voor de erf- en schenkbelasting.

Onze deskundigen brengen uw fiscale positie in kaart. Desgewenst kunnen we bijvoorbeeld van de Belastingdienst zekerheid verkrijgen over de vraag of de stichting/vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Begeleiding bij een boekenonderzoek of vragenbrieven van de Belastingdienst

De uitleg van de huidige wet- en regelgeving kan ertoe leiden dat discussies ontstaan tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. De discussies kunnen zien op de eventuele toepassing van een fiscale faciliteit, maar het kan ook voorkomen dat een belastingplichtige het niet eens is met een bepaalde waardering die de Belastingdienst heeft gehanteerd. Discussies en geschillen kunnen onder andere ontstaan doordat de Belastingdienst een (boeken)onderzoek instelt bij een (potentieel) belastingplichtige.

De specialisten van het Private Clients Services-team ondersteunen en adviseren u over de nakoming van uw fiscale inlichtingenverplichtingen. Daarnaast begeleiden onze specialisten u bij eventuele geschillen met de Belastingdienst en treden zij in overleg met de Belastingdienst om tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van het geschil. Indien nodig begeleiden zij u in het kader van een bezwaarprocedure of bij een gang naar de belastingrechter.

Vrijwillige verbetering van aangiften – buitenlands vermogen

Veel belastingplichtigen met buitenlands vermogen, zoals bankrekeningen, trust en vastgoed, hebben inmiddels gebruik gemaakt van de fiscale inkeerregeling om hun fiscale verplichtingen alsnog na te komen. Onze ervaring is dat de Belastingdienst bij een tijdig beroep op de inkeerregeling coöperatief is en constructief meedenkt om de nog na te komen verplichtingen vast te stellen.

Wij hebben ruime ervaring met de begeleiding van belastingplichtigen die een beroep willen doen op de inkeerregeling en in overleg willen treden met de Belastingdienst over (mogelijk) onterecht niet aangegeven vermogen.