UPDATE – Rekeningcourant maatregel dga’s

Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen, is vorig jaar met Prinsjesdag een maatregel aangekondigd om het lenen bij de eigen vennootschap te ontmoedigen. Deze week is het ontwerp wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd ten behoeve van een internetconsultatie.

De internetconsultatie duurt tot 1 april 2019. Na de internetconsultatie worden de maatregelen verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de zomer van dit jaar wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Kortgezegd zijn de contouren van het wetsvoorstel als volgt:

  • Schulden van de aandeelhouder aan de eigen vennootschap boven een bedrag van EUR 500.000 worden bij fictie als een reguliere voordeel uit aanmerkelijk belang aangemerkt en belast (tarief 2019: 25%, 2020: 26,25%, 2021: 26,90%). Dit geldt ook voor schulden die een kring van wettelijk aangewezen familieleden aan de vennootschap hebben.
  • De nieuwe maatregel kan ook gevolgen hebben voor aandeelhouders die geëmigreerd zijn en uitstel van betaling hebben gekregen voor een zogenoemde ‘’conserverende aanslag’’. Het uitstel van betaling kan op basis van het wetsvoorstel worden ingetrokken voor zover de bovenmatige schulden toenemen na emigratie.
  • Eigenwoningschulden (bestaand en nieuw) worden niet geraakt door de nieuwe regeling. Voor nieuwe eigenwoningleningen zal de vennootschap wel een hypotheek moeten vestigen.
  • De maatregelen treden in werking per 1 januari 2022. De peildatum waarop de hoogte van de schulden wordt beoordeeld is 31 december, waardoor het fictief reguliere voordeel in het jaar van inwerkingtreding per 31 december 2022 als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken.
  • De datum van inwerkingtreding biedt aanmerkelijkbelanghouders tot 31 december 2022 de mogelijkheid om hun schuldenpositie terug te brengen tot ten hoogste EUR 500.000. Bovendien kan de aanmerkelijkbelanghouder in de periode tot de inwerkingtreding rekening houden met de tariefsaanpassingen in box 2 vanaf 2020.

Aandeelhouders met een belang van 5% of meer in een vennootschap kunnen nu nog maatregelen treffen om de ongewenste effecten van de nieuwe wet te voorkomen of te beperken. Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor een dividenduitkering, dan is het verstandig om dit jaar al een besluit te nemen, aangezien het belastingtarief per 1 januari 2020 zal stijgen van 25% naar 26,25%.

Wat kan Taxand voor u doen?
Taxand houdt de ontwikkelingen over de nieuwe rekeningcourant maatregel nauwlettend in de gaten. Wilt u dat wij u periodiek hiervan op de hoogte houden, stuurt u dan u een e-mail naar Maaike van der Aa.

Uiteraard is het ook mogelijk om met ons in gesprek te gaan over de mogelijke (fiscale en financiële) gevolgen die de maatregel voor uw specifieke situatie kan hebben. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op met Majid Ettafahi. Tijdens dat gesprek kan ook worden bekeken welke mogelijkheden u heeft om ongewenste gevolgen van de maatregel te beperken.