Meldingsplicht bij internationale tewerkstellingen

Per 1 maart 2020 dienen buitenlandse werkgevers die werknemers in Nederland te werk stellen dit te melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze verplichting komt voort uit Europese regelgeving die ervoor moet zorgen dat vanuit het buitenland in Nederland te werk gestelde werknemers recht hebben op de zogenoemde harde kern van arbeidsvoorwaarden uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Vanuit het buitenland in Nederland te werk gestelde werknemers hebben in ieder geval recht op de in Nederland geldende regels met betrekking tot:

  • Minimumloon
  • Minimum aantal vakantiedagen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Rusttijden
  • Gelijke behandeling

Als er een algemeen verbindend verklaarde Cao van toepassing is, hebben de werknemers ook recht op specifieke rechten uit deze Cao.

Administratieve verplichtingen

  1. De buitenlandse werkgever dient op verzoek inlichtingen te verstrekken aan de Inspectie SZW
  2. Op de werkplek van de werknemer dient een aantal specifieke documenten (digitaal) beschikbaar te zijn, zoals de arbeidsovereenkomst, loonstroken, overzicht van gewerkte uren en sociale zekerheidsbijdragen
  3. Aanwijzing van een contact persoon in Nederland als aanspreekpunt naar de Inspectie SZW
  4. Melding van buitenlandse werknemers die in Nederland te werk worden gesteld.

De meldingsplicht

Voor wie?

Buitenlandse, in de EU gevestigde, werkgevers die werknemers te werk stellen in Nederland. Voor een aantal soorten incidentele werkzaamheden geldt geen meldingsplicht. Een meldingsplicht geldt ook voor zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde specifieke sectoren. De meldingsplicht geldt voor tewerkstellingen per 1 maart 2020. Als de tewerkstelling vóór 1 maart 2020 is gestart, hoeft er dus niet gemeld te worden.

Hoe?

De melding dient plaats te vinden via het online meldloket https://www.postedworkers.nl/online-melden

Het Nederlandse bedrijf dat gebruik maakt van de werknemers dient de melding te controleren.

Sanctie?

Niet naleving van de hierboven genoemde administratieve verplichtingen kan tot een boete leiden.

Meer informatie?

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Michaël of Chris van Wijngaarden.