Versoepeling verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (fiscale coronareserve)

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. De invulling van de fiscale coronareserve is op 6 mei concreet geworden. De voorwaarden vindt u hieronder.

In het kader van liquiditeitsverruiming voor ondernemers, is het voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen mogelijk om het te verwachten verlies van 2020 vroegtijdig te verrekenen met de in 2019 behaalde winst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Door het vormen van een fiscale coronareserve kan een teruggave van de eerder over 2019 betaalde en te betalen vennootschapsbelasting worden gevraagd door middel van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019.

Het is mogelijk om voor het gehele of een gedeelte van het ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich in het boekjaar 2020 naar verwachting voordoet een fiscale reserve te vormen. Het coronagerelateerde verlies in 2020 kan geheel of gedeeltelijk ten laste worden gebracht van de winst van 2019. Hierdoor kunnen de winst van 2019 en het verwachte verlies van 2020 gelijkmatiger over de jaren worden verdeeld.

Een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag of het indienen van de aangifte leidt ertoe dat (een deel van) de eerder verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 kan worden verminderd. Indien de aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2019 reeds is ingediend, kan door middel van het indienen van een nieuwe aangifte alsnog gebruik worden gemaakt van de fiscale maatregel.

Ingeval van een gebroken boekjaar kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 de fiscale coronareserve worden gevormd. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

De voorwaarden om gebruik te mogen maken van de fiscale coronareserve zijn als volgt:

  • Er moet sprake zijn van een ‘coronagerelateerd verlies’ (het verwachte verlies is een gevolg van de uitbraak van het coronavirus);
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat verwacht wordt over 2020;
  • De dotatie aan de fiscale coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve;
  • Verplichte vrijval van de reserve in 2020;
  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen als een overige fiscale reserve. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bij het vormen van een fiscale coronareserve dient rekening te worden gehouden met het feit dat het vormen van de reserve gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Voor de eventuele samenloop met andere regelingen in de vennootschapsbelasting zullen geen flankerende regelingen worden getroffen. Het is dus raadzaam hier rekening mee te houden bij het vormen van een coronareserve.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.