Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld (betaalpauze voor hypotheekverplichtingen)

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers tegemoet te komen. De invulling van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is op 6 mei concreet geworden. De voorwaarden vindt u hieronder.

Om woningeigenaren die te maken krijgen met (dreigende) betalingsproblemen tegemoet te komen, heeft het kabinet een versoepeling van de aflossingseis van de eigenwoningschuld aangekondigd. Dit kan door een nieuw aflosschema met de geldverstrekker overeen te komen of door het splitsen van de resterende lening.

Aan woningeigenaren wordt de mogelijkheid geboden voor een betaalpauze van maximaal zes maanden van rente en aflossing op hun hypotheek, als tijdelijk niet aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Ingeval van een betaalpauze moeten de achterstallige annuïteiten op enig moment alsnog worden voldaan. Het is onder voorwaarden mogelijk om maximaal zes maanden uitstel van hypotheekbetalingen te krijgen zonder dat het recht op aftrek hypotheekrente voor de eigen woning verloren gaat.

De eerste mogelijkheid is het schriftelijk overeenkomen met de geldverstrekker van een nieuw aflosschema zodat de aflossingsachterstand (direct) kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Hierdoor hoeft achterstand niet uiterlijk op 31 december 2021 te worden betaald.

De tweede mogelijkheid is het splitsen van de resterende lening in overeenstemming met de geldverstrekker. De woningeigenaar kan voor de achterstand van maximaal zes maanden met de geldverstrekker een nieuw aflosschema overeengekomen, waardoor de oorspronkelijke schuld in feite wordt gesplitst in een ‘oud deel’ en een ‘nieuw deel’. In het nieuwe aflosschema wordt de ontstane aflossingsachterstand afgelost in maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke schuld. Zowel het oude deel als het nieuwe deel blijven tot de eigenwoningschuld behoren.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een van de regelingen zijn als volgt:

  • Er moet tussen 12 maart en 30 juni 2020 een melding bij de geldverstrekker worden gemaakt dat sprake is van (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van het coronavirus;
  • Er is met de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2020 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; en
  • De betaalpauze kent een maximale looptijd van zes maanden.

Ingeval de geldverstrekker geen aangewezen administratieplichtige is, gelden er naast de bovenstaande voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een terugval in (verwacht) arbeidsinkomen van tenminste 20% over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden als gevolg van het coronavirus; en
  • Er dient aannemelijk te worden gemaakt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.