Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Het kabinet heeft op 24 april extra belastingmaatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. De invulling van deze maatregel is op 6 mei concreet geworden. De voorwaarden vindt u hieronder.

Voor de BV en NV wordt het mogelijk om het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (“dga”) voor het restant van 2020 te verlagen evenredig aan de omzetdaling van de eerste vier kalendermaanden van 2020 ten opzichte van de eerste vier kalendermaanden van 2019. Het gaat hierbij om de omzet exclusief omzetbelasting. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het loon te verlagen en geldt dus alleen voor resterende maanden van 2020.

De voorwaarden zijn dat de rekening-courantschuld van de dga of het dividend niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon en dat de omzetdaling een gevolg is van het coronavirus, en dus niet is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Daarnaast geldt dat indien de dga feitelijk meer loon genoten heeft dan blijkt uit de omzetberekening, dit hogere loon in aanmerking moet worden genomen. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.

Aan deze methode om het gebruikelijke loon te verlagen kan door de belastingplichtige zekerheid worden ontleend en kan zonder overleg met de Belastingdienst worden toegepast. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een (nog) lager gebruikelijk loon vast te stellen en maatwerk toe te passen. In deze gevallen kan door belastingplichtige geen zekerheid worden ontleend aan de getroffen fiscale maatregel.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.