(Verdere) versoepeling bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden

Na de aankondiging van het noodpakket banen en economie op 17 maart en de eerdere versoepeling van de aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling op 19 maart, heeft het kabinet de maatregel voor bijzonder uitstel van betaling verder versoepeld. Het verleende uitstel geldt tot in ieder geval 1 oktober 2020.

In de brief van 19 maart werd duidelijk dat iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen in aanmerking kan komen voor uitstel van betaling van belastingschulden. Vanaf het moment van indienen van het verzoek wordt de invordering van belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Al op 17 maart werd aangekondigd dat de invorderingsrente en belastingrente wordt teruggebracht naar 0,01%. Let wel, het percentage van de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting die u krijgt indien u uw voorlopige aanslag ineens betaalt. Dit zou betekenen dat het nu geen voordeel meer oplevert om de voorlopige aanslag ineens te betalen. De Staatssecretaris van Financiën heeft medegedeeld dat belastingplichtigen bij betaling ineens toch aanspraak kunnen maken op het oude tarief van 4% middels het indienen van een bezwaar. Deze versoepelingen gelden tot in ieder geval 1 oktober 2020.

In de brief van 2 april, kondigde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan dat de aanvraag voor uitstel van betaling voor ondernemers en zzp’ers per direct verder wordt versoepeld om de liquiditeitspositie van ondernemers op korte termijn te verbeteren. De aanvraag wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers (totale belastingschuld kleiner dan € 20.000) makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Daarnaast kan de aanvraag nu, naast per brief, ook middels een online formulier op de website van de Belastingdienst worden gedaan.

Uitstel van betaling is nu, naast de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting, ook mogelijk voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Uitgesloten van het versoepelde uitstelbeleid is de dividendbelasting. De aanvraag kan, naast per brief, ook middels een online formulier op de website van de Belastingdienst worden gedaan.

Het kabinet maakt het ten aanzien van douanerechten mogelijk voor bedrijven die hiermee te maken hebben en tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, hiervoor op verzoek uitstel van betaling te kunnen krijgen.

Voor aangiftebelastingen, zoals de omzetbelasting en loonheffing, geldt dat een verzoek om uitstel pas kan worden gedaan nadat een naheffingsaanslag is opgelegd. Wij wijzen u graag op de termijn voor het indienen van de melding betalingsonmacht. Meer informatie hierover treft u hieronder aan.

Het verzoek om uitstel volstaat voor alle soorten belastingschulden en geldt voor zowel de openstaande schulden als nieuw opkomende schulden. Een afzonderlijk verzoek per belastingschuld is dus niet nodig. Bij een verzoek om uitstel van langer dan drie maanden, ontvangt de ondernemer van de Belastingdienst een verzoek om binnen drie maanden aanvullende gegevens aan te leveren, afhankelijk van de grootte van de totale belastingschuld.

Om misbruik te voorkomen, blijft de inhoudelijke toets bij uitstel voor een periode langer dan drie maanden in stand. Echter, indien de totale belastingschuld minder bedraagt dan € 20.000, vervalt de verklaring van een derde-deskundige. In dat geval kan worden volstaan met stukken waaruit de omzetdaling blijkt.

Indien u vragen heeft over de regeling of hier gebruik van wil maken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.