Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Taxand Nederland B.V.

 1. Taxand Nederland B.V., is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58879765, handelend onder de naam Taxand Nederland, die in geïntegreerd verband tussen advocaten en belastingadviseurs, de belastingadviespraktijk en de rechtspraktijk uitoefent (hierna: “Taxand NL”).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Taxand NL aanvaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende en vervolg opdrachten, en alle werkzaamheden die door of namens Taxand NL en/of aan haar verbonden personen worden verricht. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige, waaronder begrepen die van een opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Uitsluitend Taxand NL geldt als opdrachtnemer, ongeacht door wie van de aan Taxand NL verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, ook als het de expliciete of impliciete bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon of specifieke personen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Taxand NL aanvaarde opdrachten.
 4. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, worden de voor de diensten van Taxand NL verschuldigde bedragen berekend op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren maal de verschillende uurtarieven van de bij die uitvoering betrokken personen, waarbij naar discretie van Taxand NL rekening wordt gehouden met factoren als spoed, expertise, belang of complexiteit van de zaak, aard en duur van de relatie met de opdrachtgever. De uurtarieven worden van tijd tot tijd naar redelijkheid aangepast, waarna de aangepaste uurtarieven gelden. Wij zijn niet gehouden u van te voren over deze verhogingen te berichten. Daarnaast brengt Taxand NL in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten (bijvoorbeeld griffierechten, kosten voor uittreksels en koeriers, kosten onder-opdrachtnemers) aanvullend aan de opdrachtgever in rekening.
 5. Taxand NL kan de frequentie van factureren en de betalingstermijn eenzijdig wijzigen. Na verloop van de factuurtermijn is over het totale factuurbedrag de wettelijke rente van artikel 119a Boek 6 Burgerlijk Wetboek verschuldigd, alsmede alle door Taxand NL gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten voor incasso, waaronder de volledige kosten voor intern of extern ingeschakelde advocaten.
 6. Het staat de opdrachtgever en Taxand NL te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door Taxand NL gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Taxand NL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Taxand NL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Taxand NL wordt gedragen. Iedere aansprakelijkheid van Taxand NL voor gevolgschade is uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen als deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan schriftelijk bekend zijn gemaakt aan het bestuur van Taxand NL of bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 8. Indien en voor zover de door Taxand NL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van Taxand NL beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal het bedrag dat Taxand NL in het betreffende jaar heeft voor de werkzaamheid heeft gefactureerd aan de betreffende opdrachtgever, exclusief omzetbelasting, met een maximum van EURO 200.000.
 9. Taxand NL is bevoegd in het kader van de uitvoering van een opdracht niet alleen haar werknemers, alsmede de bestuurders van haar aandeelhouders in te schakelen. Taxand NL kan tevens derden inschakelen die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“Onder-Opdrachtnemers”), waaronder leden van netwerken waar Taxand NL onderdeel van uitmaakt (“Taxand Leden”). Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden zijn onafhankelijke rechtspersonen. Taxand NL zal Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden naar haar discretie inschakelen en daarbij zorgvuldigheid betrachten. TaxandNL is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden, en zal niet geacht worden Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden gecontracteerd te hebben. De Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden hebben het recht om zich rechtstreeks te beroepen op deze algemene voorwaarden alsof zijzelf partij zijn bij deze overeenkomst (zodanig dat elke verwijzing naar Taxand NL wordt geacht een verwijzing naar de Onder-Opdrachtnemers en Taxand Leden te zijn); met als uitzondering dat de aansprakelijkheid van een Onder-Opdrachtnemer of een Taxand Lid in alle gevallen beperkt is tot éénmaal het honorarium dat de Onder-Opdrachtnemer of het Taxand Lid heeft ontvangen voor haar diensten. De betalingen die Taxand NL ontvangt voor de diensten verricht door een Onder-Opdrachtnemer of Taxand Lid ontvangt zij alleen voor het creëren van een efficiënt facturatieproces.
 10. TaxandNL handelt conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) die als doel heeft witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft kan Taxand NL verplichten meldingen te doen van ongebruikelijke transacties. Taxand NL informeert de opdrachtgever daar niet over. Daarnaast verzorgt Taxand NL de verplichte meldingen onder de zogenoemde Mandatory Disclosure Richtlijn van de EU (2011/16/EU).
 11. Taxand NL maakt in de uitvoering van haar dienstverlening gebruik van elektronische kanalen en platformen. Bovendien kan Taxand NL via elektronische kanalen, waaronder e-mail, met Opdrachtgever en derden communiceren. De integriteit en authenticiteit van communicatie tracht zij te waarborgen middels beveiligde en/of versleutelde verbindingen. De door Taxand NL opgeslagen, verzonden of ontvangen versie van enige communicatie geldt daarbij altijd als authentiek.
 12. De opdrachtgever stemt ermee in Taxand NL en aan haar verbonden personen te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade en kosten (inclusief redelijkerwijs gemaakte advocatenkosten en overige kosten) van derden die voortvloeien uit de opdracht.
 13. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders van Taxand NL, de bestuurders van de aandeelhouders van Taxand NL die besloten vennootschappen zijn, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers, alsmede van al diegenen die ten behoeve van Taxand NL werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Taxand NL is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Dit laat onverlet dat Taxand NL te allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie of het arrondissement van de opdrachtgever van Taxand NL.